Chương trình hoạt động của Hội BVTV Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016

Thông báo lỗi

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/baovethucv/domains/hoibaovethucvat.org/public_html/includes/menu.inc).

Về chúng tôi

T6, 06/19/2015 - 10:21


HỘI KHKT BVTV VIỆT NAM

 

Số        / HBVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà nội, ngày       tháng       năm 2012

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM CỦA HỘI

KHKT BẢO VỆ THỰC VẬT VIỆT NAM NHIỆM KỲ (2012-2016)

 

- Căn cứ Điều lệ Hội KHKT bảo vệ thực vật Việt nam,

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội III Hội BVTV Việt nam ngày 25/2/2012

- Căn cứ QĐ số 159/QĐ-LHHVN ngày 13/3/2012 của LHH Việt nam về việc công nhận BCH Hội KHKT bảo vệ thực vật Việt nam khóa III, nhiệm kỳ 2012-2016,

- Căn cứ nghị quyết Hội nghị lần thứ 1 Ban Thường vụ TW Hội ngày 9/6/2012

 

Ban thường vụ Trung ương Hội xây dựng và triển khai một số chương trình hoạt động trọng điểm sau đây của Hội trong nhiệm kỳ 2012-2016.

1. Chương trình hoạt động trọng điểm “Xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội”

Mục tiêu

- Tạo một bước phát triển mới, thiết thực trong việc phát triển hội viên, các tổ chức Hội ở các địa phương và cơ sở trong những lĩnh vực hoạt động bảo vệ thực vật chủ yếu. Quản lý nhà nước về kỹ thuật, sự nghiệp khoa học, nghiên cứu giảng dạy, sản xuất kinh doanh, các cán bộ  khoa học và quản lý đã về hưu.

- Xây dựng được nội dung hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả của các tổ chức Hội ở địa phương và cơ sở.

Nội dung chủ yếu

- Thực hiện tốt Đề án hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các tổ chức thuộc Trung ương Hội.

- Phát triển Hội viên đến năm 2016 đạt mức 1500, trên 75% được cấp thẻ Hội viên.

- Phát triển tổ chức Hội:10-15 Hội bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố; 5 tổ chức Chi hội bảo vệ thực vật cơ sở tai các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy, quản lý; 5-7 Chi hội bảo vệ thực vật tại các công ty bảo vệ thực vật.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ thu hội phí Hội viên phù hợp.

- Xây dựng mô hình tổ chức và nội dung hoạt động đối với 3 loại hình tổ chức là Hội bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố; Chi hội bảo vệ thực vật ở công ty sản xuất kinh doannh thuốc bảo vệ thực vật và Chi hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật ở cơ quan nghiên cứu, quản lý.

- Tổ chức một Hội nghị-hội thảo chuyên đề về phát triền và hoạt động của tổ chức Hội.   

Tổ chức thực hiện

- Chủ nhiệm Chương trình: Ông Nguyễn Quang Hiếu, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội.

- Phó chủ nhiêm: Ông Vương Quốc Tường, Trưởng Ban Tổ chức và kiểm tra.

- Phó chủ nhiệm (phía nam): Ông Nguyễn Thơ, Phó chủ tịch Hội

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức - kiểm tra Trung ương Hội.

- Ban chủ nhiệm Chương trình xây dựng kế hoạch triển khai cả nhiệm kỳ và cho từng năm.

2. Chương trình hoạt động trọng điểm “Thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ và quảng bá thương hiệu bảo vệ thực vật Việt Nam”

Mục tiêu

- Từng bước nâng cao vị thế của Hội KHKT Bảo vệ thực vật Việt nam trong xã hội, tạo được sự hiểu biết và quan tâm, hợp tác của các Bộ, ngành có liên quan, các cơ quan hữu quan, các địa phương, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và quốc tế có liên quan, cộng đồng doanh nghiệp bảo vệ thực vật và các cơ quan thông tin đại chúng.

- Thực hiện hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ thực vật phục vụ tốt sản suất và thân thiện môi trường. Tôn vinh, quảng bá các thương hiệu bảo vệ thực vật trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu-quản lý và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.

Nội dung chủ yếu

Bao gồm các chương trình, dự án hợp phần sau:

- Chương trình phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả của Tập san Trái Đất Xanh, cơ quan ngôn luận và diễn đàn của Hội.

- Chương trình tổ chức Giải thưởng bảo vệ thực vật Việt Nam

Hàng năm hoặc định kỳ 2 năm, Hội Bảo vệ thực vật Việt nam phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, Viện bảo vệ thực vật, với sự bảo trợ của Liên Hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức bình chọn, trao Cup hoặc giải thưởng cho các thương hiệu và sản phẩm bảo vệ thực vật Việt nam tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu-ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đồng thời có hình thức quảng bà các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu đó rộng rãi cho sản xuất và đời sống.

- Chương trình tư vấn, hợp tác, hỗ trợ hoạt động cho các doanh nghiệp bảo vệ thực vật

Hợp tác chặt chẽ với Hội Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật để triển khai các hoạt động sau:

+ Thực hiện việc tư vấn, phản biện về các chính sách nhập khẩu, quản lý, sản xuất kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với nhà nước và ngành hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp.

+ Tham gia giải quyết các tranh chấp nếu có ở góc độ khoa học kỹ thuật giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý cũng như khách hàng, người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

+ Thực hiện các công việc tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ, vệ sinh môi trường, đào tạo huấn luyện, biên soạn tài liệu, tham gia hội thảo và dịch vụ tuyên truyền quảng cáo… theo yêu cầu của doanh nghiệp

+ Thông qua hoạt động bình chọn để tôn vinh, quảng bá các thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm nông dược tiêu biểu.

Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Ban thông tin, tuyên truyền TW Hội.

- Chủ nhiệm chương trình: Ông Trương Quốc Tùng, Phó chủ tịch Hội

- Phó chủ nhiệm chương trình: Ông Phạm Quý Hiệp, ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội.

- Phó chủ nhiệm chương trình: Ông Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Hội (phía nam).

Thành viên ban chủ nhiệm chương trình: các ủy viên Ban Thông tin - Tuyên truyền Trung ương Hội và một số nhà quản lý, kinh tế, khoa học.

- Tổ chức cuộc hội thảo về chương trình, từ đó để các đơn vị đăng ký tham gia chương trình.

- Xây dưng kế hoạch, quy chế Giải thưởng bảo vệ thực vật Việt nam, đặc biệt về tiêu chí, phương pháp, tài chính, tổ chức…                                                      

- Thực hiện việc ký hợp đồng tuyên truyền, quảng cáo trên Trái Đất Xanh, hợp đồng tư vấn hợp tác, hỗ trợ hoạt đông, dịch vụ khoa học công nghệ giữa doanh nghiệp và Hội.

- Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng kế hoạch triển khai cả nhiệm kỳ và từng năm.

3. Chương trình hoạt động trọng điểm “Tư vấn, chuyển giao và dịch vụ khoa học công nghệ về bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp bền vững”

Mục tiêu

- Góp phần tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về bảo vệ thực vật trong sản xuất và phát tiển sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn phản biện trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Nội dung chủ yếu

Chương trình này bao gồm các Chương trình, Dự án hợp phần sau đây:

- Chương trình tư vấn, chuyển giao và dịch vụ các tiến bộ khoa học công nghệ về bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp theo tiêu  chuẩn VietGap.

- Chương trình tư vấn phản biện xã hội theo yêu cầu của Liên hiệp Hội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các địa phương, các doanh nghiệp liên quan đến bảo vệ thực vật và thuốc bảo vệ thực vật.

- Chương trình đào tạo, huấn luyện cán bộ kỹ thuật và nông dân về bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật và VietGap.       

Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì chương trình: Ban Khoa học công nghệ và môi trường Trung ương Hội.

- Chủ nhiệm chương trình: Ông Lê Văn Thuyết, Chủ tịch Hội.

- Phó chủ nhiệm chương trình: Ông Nguyễn Thơ, Phó chủ tịch Hội, Ông Nguyễn Kim Vân, Trưởng Ban Khoa học công nghệ và môi trường.

- Coi trọng việc giới thiệu chương trình đến các đối tác hợp tác, đặc biệt là các địa phương, các trang trại và doanh nghiệp.

- Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng kế hoạch triển khai chương trình cả nhiệm kỳ và từng năm.

4. Chương trình hoạt động trọng điểm “Hợp tác phát triển ứng dụng công nghệ vi sinh trong vệ sinh môi trường nông nghiệp, nông thôn”

Mục tiêu

- Góp phần đảm bảo vệ sinh môi trồng nông nghiệp-nông thôn trong phát triển nông nghiệp bền vững.

- Tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực vệ sinh môi trường giữa Hội Bảo vệ thực vật với các địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế quan tâm đến môi trường.

Nội dung chủ yếu

- Nghiên cứu, hoàn chỉnh nội dung các quy trình công nghệ ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong xử lý vệ sinh môi trường nông nghiệp-nông thôn (đặc biệt chế phẩm TB-E2).

- Chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và vật tư trong vệ sinh môi trường nông nghiệp-nông thôn (chăn nuôi, sinh hoạt nông thôn, rác phế thải nông nghiêp…).

- Mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế về công nghệ EM-EMRO.

 Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Hợp tác và phát triển

- Chủ nhiệm chương trình: Ông Trương Quốc Tùng, Phó chủ tịch Hội.

- Phó chủ nhiệm: Ông Hà Quang Hùng, Trưởng ban Hợp tác và phát triển.

- Tăng cường hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp, trang trại… và tổ chức quốc tế để khai thác và triển khai các dự án vệ sinh môi trường nông nghiệp nông thôn.

- Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng kế hoạch triển khai cả nhiệm kỳ và từng năm.

5. Chương trình “Hoạt động kinh tế đảm bảo tài chính cho hoạt động Hội”

Mục tiêu

Tạo nguồn thu cho hoạt động của Hội và các đơn vị thuộc Hội.

Nội dung

Bao gồm các hoạt động có tạo nguồn thu từ các chương trình, dự án, đề tài, hợp đồng của các tổ chức, cá nhân thuộc Hội, đặc biệt từ các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, chuyển giao và dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ vệ sinh môi trường, đào tạo.

Tổ chức thực hiện

- Chủ nhiệm chương trình: Ông Lê Văn Thuyết, Chủ tịch Hội

- Phó chủ nhiệm chương trình: Ông Nguyễn Thơ, Phó chủ tịch Hội, Ông Nguyễn Quang Hiếu, Tổng thư ký Hội.

- Các thành viên ban chủ nhiệm: các Trưởng ban và Giám đốc các Trung Tâm.

- Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng kế hoạch triển khai cả nhiệm kỳ và từng năm, cơ chế thu chi và phân bổ kế hoạch thu cho các đơn vị.

6. Chương trình hoạt động trọng điểm “Xây dựng báo cáo tổng kết 60 năm xây dựng và phát triển ngành bảo vệ thực vật Việt Nam”

Mục tiêu

Đánh giá, tổng kết một cách khoa học sự phát triển của ngành bảo vệ thực vật Việt nam trong 60 năm qua, rút ra các kết luận, bài học inh nghiệm để định hướng phát triển bảo vệ thực vật Việt nam trong những thập niên tới.

 Nội dung chủ yếu

Tổ chức tổng kết trên các lĩnh vực: xây dựng tổ chức, chỉ đạo sản xuất, quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, xây dựng pháp luật, sản xuất kinh doanh, đào tạo huấn luyện, hợp tác quốc tế... Xây dựng báo cáo tổng kết và một số báo cáo chuyên đề. In thành sách.

Tổ chức thực hiên

- Thành lập ban chỉ đạo chương trình: Ông Lê Văn Thuyết làm Trưởng ban, các ông Nguyễn Xuân Hồng, Ngô Vĩnh Viễn,  Nguyễn Thơ làm Phó trưởng Ban.

- Thành lập Ban biên tập do GS. Đường Hồng Dật làm Tổng biên tập, bao gồm một số nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chương trình.

7. Tổ chức thực hiện

- Thay mặt Ban thường vụ, Chủ tịch Hội ký ban hành văn bản này và các quyết định liên quan đến nhân sự các Ban chủ nhiệm các chương trình.

- Trên cơ sở các chương trình nêu trên, các Ban chuyên môn, các Chủ nhiệm chương trình cần xây dựng kế hoạch triển khai cả nhiệm kỳ và từng năm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về chương trình, khảo sát tiếp cận các địa bàn, các đối tác trọng điểm để thống nhất các nội dung hợp tác và ký các chương trình hợp tác, hợp đồng kinh tế.

- Coi trọng sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan hữu quan và các địa phương.

- Coi trọng sự hợp tác phối hợp giữa các đơn vị trong Hội, tránh chồng chéo.

- Thực hiện nguyên tắc “Cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích” trong quá trình hợp tác.

 

Nơi nhận                              

- Bộ NN&PTNT                                     

- UVBCH TW Hội

- Các đơn vị thuộc Hội

- CN các CT

- Lưu VPTW                                   

 

TM/ BAN THƯỜNG VỤ

HỘI KHKT BẢO VỆ THỰC VẬTVIỆT NAM

Chủ Tịch

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Lê Văn Thuyết


X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp