Thỏa thuận hợp tác giữa Hội BVTV và Cục BVTV

Về chúng tôi

T7, 03/05/2016 - 15:20

                                                         


                                             


Gặp mặt đầu Xuân giữa Hội BVTV và Cục BVTV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA HỘI KHKT BẢO VỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

VÀ CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Thực hiện Nghị quyết Đại hội III, Hội Khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hội);

Với mục đích nhằm tăng cường sự hợp tác và phối hợp hoạt động giữa hai bên, Lãnh đạo Hội KHKT Bảo vệ thực vật Việt Nam và Cục Bảo vệ thực vật-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (dưới đây gọi tắt là Cục) thống nhất xây dựng và triển khai “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội KHKT Bảo vệ thực vật và Cục Bảo vệ thực vật giai đoạn 2013 -2016” với nội dung sau đây:

ĐIỀU I.  MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA VÀ NGUYÊN TÁC CHUNG

1. Nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Hội và Cục, góp phần phát triển tổ chức hội và ngành, phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp bền vững và sự nghiệp bảo vệ thực vật của nước nhà trên cơ sở phát huy ý thức trách nhiệm, chủ động hợp tác và thế mạnh của cả hai bên.

2. Góp phần tạo sự đồng thuận trong việc tham gia với nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng và triển khai các luật phát, văn bản pháp quy, chủ trương chính sách, giải pháp KHKT về hoạt động bảo vệ thực vật và các vấn đề có liên quan như an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp, Vietgap,…).

3. Góp phần nâng cao vị trí, vị thế của Cục và Hội trong sản xuất, đời sống cộng đồng và xã hội trong nước và quốc tế.

4. Quá trình hợp tác đảm bảo một số nguyên tắc: Hiệu quả, khoa học, đoàn kết, bình đằng, đồng thuận.

ĐIỀU II.  NỘI DUNG HỢP TÁC CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật quản lý dịch hại, chống dịch theo nguyên tắc và nội dung của IPM, 3G3T, Vietgap, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả và an toàn theo 4 đúng, đảm bảo an oàn cho sản xuất, an toàn thực phẩm và thân thiện môi trường.

2. Phối hợp trong các hoạt động – tuyên truyền trên mọi hình thức thích hợp như: Tạp chí, Website, hội thảo, tổ chức giải thưởng bảo vệ thực vật Việt Nam và các phwong tiện thông tin đại chúng.

3. Phối hợp trong các hoạt động phản biện xã hội đặc biệt và thuốc bảo vệ thực vật; nông nghiệp Vietgap; đóng góp ý kiến cho các văn bản quy phạm pháp luật.

4. Phối hợp hoạt động trong việc xây dựng hệ thống tổ chức bảo vệ thực vật chuyên ngành, hệ thống tổ chức Hội bảo vệ thực vật phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, sản xuất của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.

ĐIỀU III. NỘI DUNG HỢP TÁC CỤ THỂ

1. Công tác thông tin – tuyên truyền

1.1. Hai bên tạo điều kiện cho cán bộ, Hội viên tham gia viết bài, phát hành, sử dụng tạp chí bảo vệ thực vật và Tập san Trái Đất Xanh.

1.2. Cục bảo vệ thực vật dành một chuyên mục trong Website của Cục cho Hội, tổ chức biên tập cho chuyên mục. Hội cử người phụ trách chuyên mục này, đảm bảo có tin bài thường xuyên, đồng thời tham gia cung cấp tin bài cho các chuyên mục khác của Website.

1.3. Hai bên phối hợp với tổ chức hữu quan khác, chủ trì tổ chức “Giải thưởng bảo vệ thực vật Việt Nam” 2 năm một lần, theo quy chế được Hội ban hành nhằm bình chọn, tôn vinh các “Thương hiệu vàng bảo vệ thực vật Việt Nam” trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý nhà nước và lao động sáng tạo, tham gia Ban chỉ đạo, Hội đồng giám khảo, khai thác kinh phí hỗ trợ và tài trợ, tuyên truyền cho giải thưởng.

2. Công tác phòng chống dịch hại

- Hội viên Hội bảo vệ thực vật Việt Nam và Hội bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với các ban chỉ đạo chống dịch của Trung ương và địa phương để tổ chức chống dịch.

- Cán bộ Hội tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung, giải pháp hiệu quả trong phòng chống sâu bệnh để hại để tham gia các Hội nghị và sản xuất góp phần bảo vệ mùa màng.

3. Tập huấn đào tạo

- Hai bên phối hợp biên soạn tài liệu tập huấn với việc cập nhật thông tin mới trong sản xuất nghiên cứu hiện tại, xây dựng quay phim khoa học về sâu bệnh hại chủ yếu và biện pháp phòng trừ.

4. Hai bên phối hợp trong việc hoàn thành tổng kết 65 năm bảo vệ thực vật Việt Nam, đặc biệt là viết, biên tập, xuất bản kỷ yếu 65 năm bảo vệ thực vật Việt Nam; phối hợp tổ chức 1 đến 2 hội thảo khoa học quốc gia.

5. Hai bên phối hợp thực hiện một số nội dung phản biện:

5.1. Xây dựng chiến lược sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đến năm 2020, bao gồm cả khả năng xây dựng một nền công nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong nước.

5.2. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình tổ chức chuyên ngành bảo vệ thực vật nhà nước, bảo vệ thực vật cơ sở và mạng lưới sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam.

6. Tổ chức hội thảo khoa học

- Cơ chế chính sách rau quả theo Vietgap

- Về ứng dụng công nghệ vi sinh hữu hiệu EM trong xử lý môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Về quy định quảng cáo, tuyên truyền sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

- Dinh dưỡng và quản lý dịch hại cây trồng.

- Quản lý dịch hại theo hướng an toàn cho một số cây đặc thù như: hồ tiêu, cây ca cao, cây cà phê, cây ăn quả.

ĐIỀU IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Hội KHKT Bảo vệ thực vật Việt Nam

- Hàng năm, vào đầu năm hoặc cuối năm trước, chủ trì cùng Cục bảo vệ thực vật thống nhất kế hoạch Hợp tác trong năm, xây dựng dự thảo đề cương chi tiết kế hoạch triển khai nội dung mà hai bên thống nhất lựa chọn.

- Dự thảo các văn bản nhằm triển khai kế hoạch hợp tác trong năm để cùng Cục thống nhất và ban hành.

- Chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch hợp tác đã thống nhất.

- Viết dự thảo các báo cáo tổng kết chuyên đề hợp tác.

- Báo cáo nội dung, chủ trương chuyên đề hợp tác trong năm với Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, thông báo tới Tổ chức Hội các cấp, một số doanh nghiệp và địa phương liên quan.

- Cùng hợp tác, khai thác kinh phí hợp tác.

2. Trách nhiệm của Cục Bảo vệ thực vật

- Hàng năm thống nhất về kế hoạch hợp tác cụ thể trong năm với Hội, tham gia đóng góp chỉnh sửa các văn bản triển khai công việc mà Hội dự thảo để thành văn bản chính thức và ban hành.

- Báo cáo chủ trương hợp tác cụ thể (nếu cần thiết, chủ yếu liên quan chương trình phản biện) với Bộ Nôn nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan thuộc Bộ, thông báo với các đơn vị trong ngành và ở địa phương biết và cùng triển khai.

- Tích cực phối hợp cùng Hội trong tổ chức triển khai nội dung hợp tác.

- Lồng ghép các nội dung hợp tác vào các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của Cục.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Văn phòng Trung ương Hội như: địa điểm làm việc, dịch vụ điện nước, hội trường, website.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Hội và các đơn vị của Hội tham gia quá trình xã hội hóa một số dịch vụ công về bảo vệ thực vật sau khi có chủ trương hoặc thuộc thẩm quyền của Cục (như khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, đào tạo cấp chứng chỉ kỹ thuật…).

- Tham gia khai thác kinh phí hoặc đặt hàng cho một số nội dung hợp tác, đặc biệt về đào tạo huấn luyện, phản biện xã hội…

3. Hai bên có trách nhiệm triển khai các chủ trương, công việc như hợp tác cụ thể với các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của hai bên, 1 số doanh nghiệp và địa phương có liên quan.

4. Hàng năm (vào cuối năm) và 6 tháng (cuối quý II), hai bên họp giao ban công việc, đánh giá kết quả đã thực hiện, thống nhất kế hoạch hợp tác cụ thể thời gian tới (6 tháng, năm), tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thỏa thuận Hợp tác này đã được lãnh đạo hai bên nhất trí thông qua để tổ chức triển khai và được thông báo đến các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp trong ngành từ Trung ương đến địa phương. Hai bên cam kết thực hiện tốt Bản Thỏa thuận hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

ĐIỀU VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

6.1. Thỏa thuận hợp tác này có giá trị kể từ ngày ký kết.

6.2. Trong trường hợ một trong hai bên có ý định yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp tác này thì phải thông báo cho bên kia bằng văn bản.

6.3. Hai bên cam kết thực hiện theo các điều kiện và điều khoản trên và nhất trí ký kết thỏa thuận hợp tác này.

6.4. Thỏa thuận hợp tác này được làm thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

ĐẠI DIỆN HỘI KHKT BVTV VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

 

 

 

 

 

NGUYỄN QUANG HIẾU

ĐẠI DIỆN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

CỤC TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

 

 

NGUYỄN XUÂN HỒNG

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp